Våra kunder

Stora organisationer

Stora organisationer har ofta problem med att få till en jämn kvalitet både gentemot sina kunder, både i sin dagliga verksamhet och i samband med kompetensutveckling. Det var en av de viktigaste utmaningarna när 1000 medarbetare i en kommun behövde öka sina grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser och förmågan att bemöta brukare med dessa funktionsnedsättningar. Kunna producerade då en sju veckors lång utbildning som kunde genomföras vid sidan om ordinarie arbete baserad på Kunnamer-metodik. Efter 1 ½ år hade samtliga 1000 medarbetare genomfört mellan 1-4 utbildningsprocesser, ett 10-tal handledare hade utvecklats och stärkts i sina yrkesroller och chefer hade gett medarbetare möjlighet att införliva de nya kunskaperna. Hela organisationen hade engagerats och tagit ett stort kliv framåt mot nöjdare medarbetare, brukare och anhöriga.

Geografiskt spridd verksamhet

I organisationer som är geografiskt spridda blir utbildningskostnaderna ofta onödigt dyra då man måste genomföra samma utbildning på flera orter eller får stora extra kostnader i samband med utbildningen i form av reskostnader, traktamenten och långa restider. Ett företag planerade en global produktlansering. Den globala organisationen för service och försäljning behövde utvecklas för att den nya produkten skulle fungera hos kunderna. Istället för att skicka produktcheferna runt världen eller samla den globala organisationen i Sverige så utbildades handledare som kunde resa runt och ansvara för kompetensförstärkning på plats med stöd av anpassat webbdistribuerat material och resfria möten med produktcheferna. Allt till en kostnad som var lägre än tidigare lanseringsbudgetar och med en högre upplevd kvalitet hos marknadsorganisationen.

Överbelastade nyckelpersoner

Många organisationer har nyckelpersoner som äger viktig kompetens för hela företaget och dess relationer med leverantörer och kunder. Dessa är ofta viktiga för drift, utveckling såväl som försäljning. Detta gör dem överbelastade med arbete och därför är det ofta omöjligt att engagera dessa personer och få till stånd kompetensöverföring. Dessutom är det inte säkert att alla som är duktiga på sitt arbete känner sig bekväma nog att hålla i utbildningar och nekar av den anledningen. Genom att samarbeta med Kunnas konsulter kan nyckelpersonen på kortare tid och med större kvalitet ta fram ett utbildningsmaterial baserad på dennes unika kompetens. Sedan distribueras detta av andra personer i företaget via utbildningsplattform, filmer och eventuellt annat nödvändigt material.

Stor personalomsättning

Ibland slutar medarbetare. Om det händer ofta, som det faktiskt gör i många av dagens branscher, ökar behovet av att arrangera vissa grundläggande utbildningar flera gånger. Dessutom finns stora vinster att göra på att skapa standardiserade introduktionspass för nyanställda. Det kan t ex handla om rutiner för administration, lönerapportering, policies etc. Oavsett vilka behov just ni har så kan Kunna presentera förslag på lösningar som passar just er, genom enkla webbutbildningar eller Kunnamer-metodik.